Διαρρυθμίσεις

Δομική Σακκάς - Διαρρυθμίσεις

Αναδιαμόρφωση χώρων-κατοικιών-διαμερισμάτων.

Αφότου γίνει οικονομοτεχνική μελέτη θα σας παραδώσουμε αναλυτική 
προσφορά όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν, τα επιμέρους
κοστολόγια αυτών και επιπλέον το χρονοδιάγραμμα του έργου (το οποίο τηρούμε αυστηρά). 

Οι εργασίες εκτελούνται από τα έμπειρα συνεργεία μας πάντοτε υπό την επίβλεψη μας.